За Центъра

Центърът е основан с Решения № 5/08.02.2023 г. на Академичния съвет на Стопанска академия.

Центърът се създава в отговор на инициативата на Европейската комисия за „Отваряне на образованието за всички чрез новите технологии“.

ЦЕЛИ:

Центърът да съдейства:

 • за адаптиране на образователната система към дигиталното поколение чрез масово използване на ИКТ-базирани иновативни образователни технологии;
 • за осигуряване на място на Стопанска академия в националното, европейското и световното виртуално образователно пространство;

ЗАДАЧИ:

Центърът трябва:

 • да усвоява иновативни образователни технологии, като ги адаптира към условията на Академията;
 • да популяризира иновативните образователни технологии, в т.ч. и виртуалните образователни модели, чрез отделни лекции, семинари, курсове и др.;
 • да съдейства за оборудване на всички зали за лекции и семинарни занятия със съвременни интерактивни презентационни системи;
 • да представя използваните в Стопанска академия иновативни образователни технологии пред експертни групи, официални гости, кандидат-студенти и др.;
 • да съдейства за трансфера на иновативни образователни технологии в началните и средните училища в общината;
 • да следи непрекъснато за обявяването на конкурси за финансиране на проекти, свързани с иновативните образователни технологии, от национални и европейски програми и да информира своевременно за тези възможности;
 • да инициира участието на Стопанска академия в такива проекти;
 • да провежда изследвания за определяне на ползата от внедряването на иновативните образователни технологии;
 • да участва в организирането и провеждането на международни конференции;
 • да актуализира перманентно съдържанието на сайта си;
 • да популяризира дейността си чрез социалните мрежи.

СТРУКТУРА:

Центърът е съставна част от структурата на Стопанска академия и си взаимодейства активно с:

 • Академичния компютърен център;
 • Центъра за дистанционно обучение;
 • Центъра за професионално обучение;
 • Центъра за следдипломно и факултативно обучение.

Центърът се ръководи от определено със заповед на Ректора хабилитирано лице. Ръководителят на Центъра е подчинен и се отчита на ресорния зам.-ректор.

Съставът на Центъра се определя със заповед на Ректора. Допуска се създаването на временни работни колективи от преподаватели с подчертани интереси в областта на иновативните образователни технологии за решаване на конкретни научни и практически задачи.

ФИНАНСИРАНЕ:

Центърът използва следните източници на финансиране:

 • Национални образователни и научноизследователски програми;
 • Европейски образователни и научноизследователски програми;
 • Дарители и спонсори.

СТАТУT:

изтегли

ГАЛЕРИЯ: