Дейности

Центърът за иновативни образователни технологии взе активно участие в уебинар на тема „Предизвикателства при дигиталното преподаване на поколение Z“

На 10 март 2023 г. в Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов“ – гр. Свищов се проведе уебинар на тема „Предизвикателства при дигиталното преподаване на поколение Z“ в изпълнение на проект 2020-1-TR01-KA226-HE-097737 “A digital learning platform for Generation Z: Passport to IFRS®” по програма „Еразъм+“.

PASSFR.EU

За участие в уебинара имаше предварителна регистрация и целият екип на Центъра за иновативни образователни технологии към Стопанска академия „Д. А. Ценов“-Свищов заяви своето място на форума. Лектори на събитието бяха доц. д-р Драгомир Илиев и гл. ас. д-р Жельо Желев, а самият уебинар бе насочен само към преподаватели от висшите училища в страната.

PASSFR.EU уебинар PASSFR.EU Платформа за цифрово обучение

В уебинара взеха участие 57 преподаватели от 7 университета, които активно дискутираха поставените за обсъждане въпроси и твърдения.

В края на уебинара се заформи дискусия, на която се поставиха актуални въпроси, свързани с преодоляването на новите предизвикателства, които дигиталното преподаване на поколение Z налага в образователната система. Много от тях останаха отворени, с което и доказват значимостта на темата и необходимостта от бъдещи форуми в това направление.

Представители на центъра за Иновативни образователни технологии взеха участие в Националната научно-практическа конференция „Дигитална трансформация на образованието – проблеми и решения, оценяване и акредитация“

Ръководителят на Центъра за иновативни образователни технологии проф. д-р Красимир Шишманов, както и гл. ас. д-р Кремена Маринова-Костова – член на екипа, взеха участие в провелата се в периода 27-28 април 2023 г. в гр. Русе Национална научно-практическа конференция „Дигитална трансформация на образованието – проблеми и решения, оценяване и акредитация“. На научния форум Стопанска Академия „Д. А. Ценов“ гр. Свищов бе представена още от нейния Ректор проф. д-р Марияна Божинова, както и преподаватели от катедрите „Бизнес информатика“, „Финанси“, „Международни икономически отношения“ и „Стопански и финансов контрол“.

„Дигитална трансформация на образованието – проблеми и решения, оценяване и акредитация“

В конференцията, проведена под мотото „Стъпили здраво върху традициите, вървим напред с иновациите“, участие взеха преподаватели от над 30 университета, които изнесоха близо 90 доклада, в 6 тематични направления:

  • Европейски и национални измерения на дигиталната трансформация на образованието
  • Дигитална трансформация на традиционното обучение
  • Развитие на синхронното дистанционно обучение
  • Развитие на асинхронното дистанционно обучение
  • Развитие на смесеното обучение
  • Оценяване и акредитация на висшите училища – нови акценти

Инициатори на конференцията са Национална агенция за оценяване и акредитация и Русенският университет "Ангел Кънчев".

В първият ден бяха представени пленарните доклади, чиито теми бяха свързани с различни аспекти от дигиталната трансформация на образованието. Ректорът на Русенския университет акад. Христо Белоев, дтн представи в своя доклад интригуваща визия за университета на бъдещето. На тържествена церемония акад. Белоев бе удостоен с почетното звание Доктор хонорис кауза на Ташкентския държавен икономически университет.

През втория ден на научния форум се състояха и заседанията в 12-те пленарни секции на конференцията. В тях учени от страната и чужбина представиха своите виждания за интегрирането на иновативните образователни технологии в учебния процес и дискутираха ползите и предизвикателствата, които стоят пред училищата и университетите във връзка с дигиталната трансформация на образованието.

В рамките на обсъжданията в четвърта секция „Дигитална трансформация на традиционното обучение“ проф. Шишманов изнесе доклад на тема „Предимства и недостатъци при дигитализацията на образоването“, в който акцентира върху ползите и проблемите, които съпътстват обучението в електронна среда и необходимостта от баланс между използването на технологии и традиционните методи на преподаване.